In Loving Memory of Shirley

我係Shirley妹妹,由小至大Shirley都好錫、好照顧我,無論功課有什麼唔明白,或做人處事方面,我一定會問Shirley先,我同Shirley相處時間比我哥哥和姐姐較長,我Shirley同讀同一間小學、同一間中學。記得剛升上中學時,知道有個姐姐在學校讀緊,心裡都會定開心‧係學校成績好好,老師都好錫佢,我做妹妹都引以為榮‧

係父母心中係孝順女,她經常幫手做家務,亦好關心父母,我好少見到Shirley發脾氣,遇到問題,她都會好冷靜面對,Shirley個性好獨立,而我父母亦好疼錫佢‧

係移民加拿大幾年裡,我同Shirley有好多開心、幸福時光‧Shirley好喜歡去旅行,每逢假期她都會同我和爸媽去美國或多倫多附近玩,雖然那時我功課忙,而Shirely亦要返工,大家傾訴時間少了,但其實我們之間係緊扣住‧

Shirley同Johnson結婚後就移居美國三潘市,記得結婚晚宴上,我同Shirley講,話我好唔捨得佢,到今日,我都想同Shirley講,我會永遠懷念您,我會學識照顧自己,照顧爸媽,希望您會安息Shirley‧

Your sister,

Mandy